Kontakt

COOPEXIM Sp. z o.o.
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa

tel. +48 22 8494851
fax +48 22 8492410

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Coopexim Sp. z o.o,. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 14; 02-512 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000030102, e-mail: sekretariat@coopexim.pl, tel. +48 22 8494851;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie lub realizacji procesu obsługi zamówienia;
  • przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie czy realizacji procesu obsługi zamówienia, co stanowi nasze uzasadnione interesy, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  • kontakt z osobą pełniącą funkcje równorzędną z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora, którą jest pani Halina Chabrzyńska, możliwy jest pod adresem e-mail: h.chabrzynska@coopexim.pl;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi lub czynności w związku z którą zostały przekazane oraz przez okres wynikający z okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora;
  • informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym, podmiotom, którym Coopexim Sp. z o.o. zleca wykonywanie części zadań.
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.